x

Regulamin serwisu ergohestiaszczecin.pl

§ I (Postanowienia wstępne)

 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204),
  • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024812, NIP: 585-000-16-90, o kapitale zakładowym: 185.980.900 zł, (wpłacony w całości),
  • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024807, NIP 585-12-45-589, o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000 PLN (wpłaconym w całości),
  • MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000020253, NIP: 527-10-44-957, o kapitale zakładowym: 93 250 000 zł., (wpłacony w całości).

Zwane dalej łącznie „Spółkami” i każdy z osobna „Spółką” ,ustalają Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony hestia.pl (zwany w dalszej części: „Regulaminem”).

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków korzystania z serwisu hestia.pl (zwanego dalej „Serwisem”) oraz usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem tego Serwisu, w szczególności umożliwiającego kontakt z agentem Spółki, zgłoszenie szkody, pobranie druków drogą elektroniczną.
 2. Użytkownikiem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jest każdy użytkownik Serwisu.
 3. Usługobiorcą, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca Usługi wskazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ II (Warunki korzystania z Serwisu)

 1. Każdy z Użytkowników Serwisu zobowiązany jest do korzystania z oferowanych Usług w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem i specyfikacją danej Usługi oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:
  • - powstrzymywania się od jakichkolwiek działań utrudniających korzystanie z Serwisu,
  • - powstrzymywania się od zamieszczania w Serwisie treści powszechnie uznanych za nieobyczajne, niezgodnych z prawem lub naruszających cudze dobra osobiste lub majątkowe,
  • - powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawo, dobre obyczaje lub cudze dobra osobiste lub majątkowe, w tym innych Użytkowników, a w szczególności posługiwanie się danymi innych osób jak własnymi danymi osobowymi.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych do niej przez Użytkowników w ramach Serwisu.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do rozsyłania ofert oraz reklam towarów i usług.

§ III (Rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną)

 1. Spółka świadczy Usługi, wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz w Regulaminach danej Usługi realizowane na zlecenie Usługobiorcy, będące w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) usługami świadczonymi drogą elektroniczną, zwanymi dalej pojedynczo Usługą.
 2. W celu realizacji Usług, Spółka udostępnia Usługobiorcom Serwis, w którym Usługobiorcy mogą po spełnieniu warunków koniecznych do realizacji Usługi skorzystać z Usług dostępnych w Serwisie.
 3. Spółka umożliwia Użytkownikom także dostęp do innych funkcjonalności, o których mowa w § IV ust. 2.
 4. Dla skorzystania z poszczególnych Usług w Serwisie niezbędne jest podanie przez Użytkownika, w zależności od Usługi:
  • imienia i nazwiska,
  • pseudonimu,
  • adresu e-mail,
  • adresu zamieszkania,
  • daty urodzenia,
  • wykształcenia,
  • doświadczenia zawodowego,
  • czy posiada prawo jazdy,
  • czy posiada umiejętność posługiwania się komputerem,
  • ukończonych szkoleń,
  • zainteresowań,
  • dodatkowych informacji przekazanych przez Użytkownika,
  • oczekiwań finansowych,
  • serii i numeru polisy.

§ IV (Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną)

 1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy spełnili warunki niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu danej Usługi.
 2. Spółka udostępnia Użytkownikom w Serwisie funkcjonalności takie jak:
  1. - możliwość zgłoszenia szkody,
  2. - pobieranie elektroniczne druków,
  3. - kontakt z agentem,
  4. - kalkulatory ubezpieczeń oraz kalkulatory wynagrodzeń,
  5. - możliwość zadania pytania dotyczącego funkcjonowania Serwisu oraz świadczonych Usług,
  6. - możliwość zadania pytania o polisę,
  7. - możliwość złożenia aplikacji w procesie rekrutacji, polecenie serwisu swoim znajomym.
 3. W celu otrzymania informacji o stanie realizacji Usługi, Usługobiorca może udostępnić Spółce swój adres e-mail i numer telefonu komórkowego. W celu realizacji niektórych Usług Usługobiorca udostępnia Spółce swój adres e–mail. Podając adres e-mail i numer telefonu w celu wskazanym w niniejszym ustępie Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Usług Spółki drogą elektroniczną zgodnie z wymogami ustawy, o której mowa w § I ust.1. niniejszego Regulaminu.
 4. Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, o których mowa w § III ust. 4 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu w bazie danych Spółek. Dane są przetwarzane zgodnie z prawem, wyłącznie do realizacji Usługi oraz w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Usługobiorcę - dla celów marketingowych i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza zgodę na otrzymywanie od Spółek na podany adres e-mail lub numer(y) telefonu(ów) komórkowego(ych) informacji dotyczących ofert specjalnych, promocji i konkursów oraz produktów i usług Spółek lub podmiotów z nimi współpracujących.
 6. Administratorem zbioru danych osobowych Usługobiorcy jest odrębnie każda ze Spółek.
 7. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do zarejestrowanych dotyczących go danych osobowych oraz prawo żądania ich modyfikacji i usunięcia.
 8. Spółki zobowiązane są chronić dane osobowe swoich Usługobiorców, w szczególności zachować ich poufność i nie udostępniać ich osobom i podmiotom nieupoważnionym. Udostępnienie danych osobowych Usługobiorców tym osobom i podmiotom może nastąpić wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Usługobiorcy lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ V (Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną)

 1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu.
 2. Zawarcie umowy następuje pod warunkiem podania przez Usługobiorcę w Serwisie danych, wskazanych w Regulaminie danej Usługi, z zakresu danych wskazanych w § III ust. 4, po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Usługi, chyba że regulamin Usługi stanowi inaczej.

§ VI (Reklamacje)

 1. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail : skargi@ergohestiaszczecin.pl.
 2. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Spółkę Usługi niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w regulaminie Usługi lub niniejszym Regulaminie.
 3. Podstawy reklamacji nie może stanowić:
  • powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych,
  • nie dotrzymanie warunków regulaminu Usługi przez Usługobiorcę,
  • inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Spółka nie odpowiada.
 4. Reklamacja winna zawierać wskazanie Usługobiorcy oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 5. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Spółka zwraca się do Usługobiorcy z prośbą o podanie szczegółów świadczonej usługi.
 6. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.
 7. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie Spółka informuje o tym Usługobiorcę podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

§ VII (Zastrzeżenia)

 1. Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia Serwisu lub poszczególnych Usług celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji treści oraz funkcji Serwisu, uniemożliwiania Użytkownikowi dostępu do Serwisu jak również do zmian zasad korzystania z Serwisu, w tym zasad korzystania z Usług bez konieczności uzasadniania przyczyny zmiany.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone przez Użytkowników informacje, treści komentarzy oraz wysyłane wiadomości jak też za jakiekolwiek skutki wykorzystywania przez Użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Usług oferowanych w Serwisie.
 4. Spółka zastrzega, że korzystanie z Serwisu i udostępnionych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Spółka nie miała wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

§ VIII (Postanowienia końcowe)

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego Usługobiorcy nieodpłatnie.
 2. Regulamin może zostać zmieniony przez Spółki w każdym czasie.
 3. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z upływem 3 dni od dnia ich umieszczenia w Serwisie.
 4. Zamawianie i realizacja przez Usługobiorców Usług świadczonych przez Spółkę po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.

Załącznik nr 1
Usługa Newsletter – Fundusze Kapitałowe

 1. Użytkownik dokonuje rejestracji w usłudze, poprzez wpisanie na stronie Serwisu, we wskazanym miejscu, swojego adresu e-mail, na który Użytkownik chce otrzymywać Newsletter.
 2. Użytkownik usługi Newsletter otrzymuje w wyniku rejestracji, o której mowa w pkt. 1 powyżej, codziennie jedną wiadomość e-mail na zarejestrowany adres, zawierający aktualne ceny jednostek uczestnictwa.
 3. Reklamacje w zakresie funkcjonowania usługi Newsletter należy dokonywać poprzez zgłoszenie mailowe na adres poczta@ergohestiaszczecin.pl.